Điều Khoản Sử Dụng

 

Chào mừng bạn đến với trang web hoặc ứng dụng di động của Cách Trị Bệnh. Các điều khoản và điều kiện sau đây, cùng với bất kỳ tài liệu nào họ kết hợp bằng cách tham chiếu, bao gồm nhưng không giới hạn Chính sách quyền riêng tư (gọi chung là các Điều khoản sử dụng này), điều chỉnh quyền truy cập và sử dụng bộ ứng dụng di động và trang web của chúng tôi www.cachtribenh.com (gọi chung là Ứng dụng, Ứng dụng Dịch vụ trực tiếp). Khi sử dụng Ứng dụng, bạn có thể được cung cấp các Điều khoản sử dụng bổ sung, cụ thể cho Ứng dụng đó, các điều khoản bổ sung đó (nếu có) sẽ được đưa vào các Điều khoản sử dụng này và cùng với các Điều khoản sử dụng này, chi phối việc bạn sử dụng Ứng dụng đó .

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng trước khi bạn bắt đầu sử dụng Dịch vụ. BẰNG CÁCH TIẾP CẬN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BAO GỒM ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỦA BẠN ĐẾN WEBSITE), BẠN CHẤP NHẬN RẰNG ĐÃ ĐỌC, HIỂU RÕ RÀNG VÀ THỎA THUẬN BẰNG CÁCH NÀY), VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG. Bạn đồng ý rằng Điều khoản sử dụng, kết hợp với việc sử dụng Dịch vụ của bạn, có hiệu lực pháp lý tương tự như hợp đồng bằng văn bản với chữ ký của bạn và đáp ứng bất kỳ luật nào yêu cầu viết hoặc chữ ký. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không chối bỏ tính hợp lệ, hiệu lực thi hành hoặc sự chấp nhận của Điều khoản sử dụng với lý do nó được truyền điện tử hoặc ủy quyền.

 

Dịch vụ được cung cấp và có sẵn cho người dùng từ 13 tuổi trở lên. Bằng cách sử dụng Dịch vụ có nghĩa bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn đáp ứng yêu cầu đủ điều kiện nêu trên. Nếu bạn không đáp ứng yêu cầu này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

NỘI DUNG

Nội dung của Cách Trị Bệnh, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin có được từ đội ngũ biên tập viên của Cách Trị Bệnh và các tài liệu khác có trong Dịch vụ của Cách Trị Bệnh (“Nội dung”) chỉ dành cho mục đích thông tin. Nội dung này không nhằm thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Hãy tham vấn lời khuyên của bác sĩ hoặc cơ sở y tế đủ điều kiện khác với bất kỳ câu hỏi mà bạn có thể có liên quan đến một tình trạng bệnh ly.

 

Nếu bạn đang có một trường hợp khẩn cấp y tế, hãy gọi cho bác sĩ hoặc 115 ngay lập tức. Cách Trị Bệnh không khuyến nghị hoặc xác nhận bất kỳ xét nghiệm cụ thể, bác sĩ, sản phẩm, quy trình, ý kiến hoặc thông tin khác có thể được đề cập trên Dịch vụ. Việc phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi Cách Trị Bệnh, nhân viên Cách Trị Bệnh, những người khác xuất hiện trên Dịch vụ theo lời mời của Cách Trị Bệnh hoặc những khách truy cập khác vào Dịch vụ đều tự chịu rủi ro. Dịch vụ có thể chứa các tài liệu liên quan đến sức khỏe hoặc y tế rõ ràng về tình dục. Nếu bạn thấy những tài liệu này gây khó chịu, bạn có thể không sử dụng Trang web của chúng tôi.

 

Trừ khi có ghi chú khác, tất cả Nội dung trên Dịch vụ, dù được đăng công khai hoặc truyền riêng tư, cũng như tất cả các tác phẩm phái sinh đều thuộc quyền sở hữu, kiểm soát, cấp phép hoặc sử dụng với sự cho phép của Cách Trị Bệnh hoặc các bên khác đã được cấp phép hoặc cho phép tài liệu của họ được Cách Trị Bệnh sử dụng. Toàn bộ Dịch vụ và Nội dung của chúng được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, thương mại và các luật khác và tất cả các quyền, quyền và lợi ích trên toàn thế giới và đối với Dịch vụ và Nội dung của nó được sở hữu bởi Cách Trị Bệnh hoặc được phép sử dụng. Cachtribenh.com, Cách Trị Bệnh, logo Cách Trị Bệnh và tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Dịch vụ là nhãn hiệu của Cách Trị Bệnh hoặc được Cách Trị Bệnh cấp phép hoặc sử dụng với sự cho phép của chủ sở hữu. Bạn đồng ý không hiển thị hoặc sử dụng các nhãn hiệu đó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Cách Trị Bệnh. Chúng tôi từ chối mọi quyền lợi độc quyền đối với nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, khẩu hiệu, tên miền và tên thương mại khác với tên riêng của mình.

Toàn bộ Nội dung và dịch vụ chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của người dùng Dịch vụ và không được sử dụng trừ khi được cho phép trong các Điều khoản sử dụng này. Bạn có thể chia sẻ nội dung từ Trang web bằng cách sử dụng các liên kết phương tiện truyền thông xã hội (ví dụ: Share: Pinterest vàTweet) được cung cấp trên Dịch vụ của chúng tôi. Bạn cũng có thể chia sẻ nội dung từ Dịch vụ qua email thông qua việc sử dụng liên kết Chia sẻ của chúng tôi.

 

Bạn chỉ có thể tải xuống hoặc sao chép Nội dung và các tài liệu có thể tải xuống khác được hiển thị trên Dịch vụ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Không có quyền, tiêu đề hoặc lợi ích trong bất kỳ tài liệu hoặc phần mềm đã tải xuống nào được chuyển cho bạn do việc tải xuống, chia sẻ hoặc sao chép như vậy. Trừ khi được lưu ý ở trên, bạn không được sao chép, xuất bản lại, xuất bản, tải lên, đăng, truyền, phân phối (bao gồm cả qua email hoặc các phương tiện điện tử khác), hiển thị công khai, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh hoặc tham gia vào bất kỳ việc bán hoặc khai thác dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ Nội dung, Dịch vụ hoặc bất kỳ phần mềm liên quan nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Cách Trị Bệnh hoặc chủ sở hữu nội dung đó. Không có nội dung nào trong các khoản tài trợ của Dịch vụ hoặc nên được hiểu là cấp, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng, ngụ ý hay nói cách khác, mọi nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, trang phục thương mại, bản quyền hoặc tài liệu độc quyền khác được hiển thị trên Dịch vụ này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Cách Trị Bệnh hoặc chủ sở hữu của tài liệu đó. Tất cả các quyền không được Cách Trị Bệnh cấp cho bạn ở đây đều được Cách Trị Bệnh và / hoặc người cấp phép của nó bảo lưu. Tên thương mại của bên thứ ba, tên sản phẩm và logo,

 

Thông tin được trình bày trên hoặc thông qua Dịch vụ chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung. Đôi khi chúng tôi có thể cập nhật lại nội dung trên Dịch vụ này, nhưng nội dung không nhất thiết phải hoàn thành hoặc cập nhật. Bất kỳ tài liệu nào trên Dịch vụ có thể bị lỗi thời tại bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật tài liệu đó.

CHẤP THUẬN SỬ DỤNG

Khi sử dụng dịch vụ của Cách Trị Bệnh có nghĩa Bạn đồng ý không vi phạm hoặc cố gắng vi phạm các biện pháp bảo mật của chúng tôi sau đây:

 1. Sử dụng mật khẩu sai hoặc mật khẩu thuộc về người dùng khác hoặc truy cập dữ liệu không dành cho người dùng hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà người dùng đó không được phép truy cập;

 2. Tiết lộ mật khẩu hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng mật khẩu hoặc không thông báo cho chúng tôi nếu mật khẩu bị xâm phạm;

 3. Cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của hệ thống hoặc mạng hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực mà không có sự cho phép thích hợp;

 4. Cố gắng can thiệp vào dịch vụ cho bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào.

 5. Gửi e-mail spam hoặc tin nhắn điện tử thương mại, bao gồm các chương trình khuyến mãi và / hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ;

 6. Giả mạo bất kỳ tiêu đề gói TCP / IP hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ e-mail hoặc nhóm tin đăng nào; hoặc là

 7. Chiếm đoạt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của nội dung Dịch vụ, xóa hoặc thay đổi bất kỳ nội dung Dịch vụ nào, triển khai tin nhắn hoặc quảng cáo bật lên, chạy hoặc hiển thị Dịch vụ này hoặc bất kỳ nội dung Dịch vụ nào trong khung hoặc thông qua các phương tiện tương tự trên trang web khác hoặc liên kết với Dịch vụ hoặc bất kỳ trang nào trong Dịch vụ mà không có sự cho phép bằng văn bản cụ thể của chúng tôi.

QUY TẮC CHUNG

Bạn đồng ý chỉ sử dụng Dịch vụ cho mục đích hợp pháp và chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Bạn không được sử dụng Dịch vụ để truyền, đăng, tải xuống, phân phối, sao chép, hiển thị công khai, lưu trữ hoặc hủy tài liệu (a) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, (b) theo cách vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc công khai hoặc các quyền cá nhân khác của người khác, hoặc (c) bị bôi nhọ, tục tĩu, xúc phạm, đe dọa, phỉ báng, lạm dụng hoặc thù hận.

 

Chúng tôi có toàn quyền quyết định xem liệu bất kỳ việc sử dụng nào có vi phạm các quy tắc này hay không và hành động như chúng tôi thấy phù hợp trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào. Vi phạm hệ thống hoặc an ninh mạng có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. Chúng tôi sẽ điều tra các sự cố có thể liên quan đến các vi phạm đó và có thể liên quan, hợp tác và tiết lộ cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc xác định và truy tố những người dùng có liên quan đến các vi phạm đó.

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CẤP PHÉP SỨC KHỎE VÀ NÓ

VÌ MỘT SỐ YÊU CẦU KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC ĐẢM BẢO NGAY LẬP TỨC, GIỚI HẠN ĐỐI VỚI VIỆC NÀO ĐỂ KIẾM ĐƯỢC QUYỀN BẢO HÀNH NÀO, HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

 

Việc sử dụng Dịch vụ Cách Trị Bệnh và Nội dung có nguy cơ của riêng bạn. Khi sử dụng Cách Trị Bệnh, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện có thể nằm ngoài tầm kiểm soát và quyền tài phán của Cách Trị Bệnh và các nhà cung cấp của nó. Theo đó, Cách Trị Bệnh không chịu trách nhiệm hoặc liên quan đến sự chậm trễ, thất bại, gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào khác được truyền tải liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Cách Trị Bệnh.

 

Dịch vụ và Nội dung của Cách Trị Bệnh được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”. SỨC KHỎE, NHÀ CẤP PHÉP VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ VÀ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH THAM GIA.  Như những điều đã nói ở trên, Cách Trị Bệnh, người cấp phép và nhà cung cấp của nó không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm nào về những điều sau đây:

 1. Độ chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ, tính hiện tại hoặc tính kịp thời của Nội dung, phần mềm, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc thông tin liên lạc được cung cấp trên hoặc thông qua việc sử dụng Dịch vụ của Cách Trị Bệnh.

 2. Sự hài lòng của bất kỳ quy định nào của chính phủ yêu cầu tiết lộ thông tin về các sản phẩm thuốc theo toa hoặc sự chấp thuận hoặc tuân thủ của bất kỳ công cụ phần mềm nào liên quan đến Nội dung có trên Dịch vụ của Cách Trị Bệnh.

Cách Trị Bệnh không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích cá nhân nào, bao gồm tử vong, do bạn tự ý sử dụng hoặc sử dụng sai Dịch vụ, Nội dung hoặc Khu vực công cộng (như được định nghĩa dưới đây). Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, nội dung hoặc Khu vực công cộng nào đều phải được đưa ra trong vòng một (1) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện dẫn đến hành động đó. Các biện pháp khắc phục theo các Điều khoản sử dụng này là độc quyền và được giới hạn ở những điều khoản được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này.

QUẢNG CÁO, TÌM KIẾM VÀ LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

Cách Trị Bệnh có thể chọn một số trang nhất định làm phản hồi ưu tiên cho cụm từ tìm kiếm bạn nhập và Cách Trị Bệnh có thể đồng ý cho phép nhà quảng cáo trả lời các cụm từ tìm kiếm nhất định bằng quảng cáo hoặc nội dung được tài trợ. Cách Trị Bệnh không khuyến nghị và không xác nhận nội dung trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Cách Trị Bệnh không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web bên thứ ba được liên kết, các trang web được đóng khung trong Dịch vụ của Cách Trị Bệnh, các trang web của bên thứ ba được cung cấp dưới dạng kết quả tìm kiếm hoặc quảng cáo của bên thứ ba và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của chúng. Việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba có nguy cơ của riêng bạn và tuân theo Điều khoản sử dụng cho các trang web đó. Cách Trị Bệnh không xác nhận bất kỳ sản phẩm nào được quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi.

ĐỘC LẬP

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường cho Cách Trị Bệnh, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép và nhà cung cấp của mình, không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu, trách nhiệm pháp lý và giải quyết bao gồm các chi phí pháp lý và kế toán do bị cáo buộc là kết quả từ việc bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này.

QUYỀN HẠN

Bạn đồng ý rõ ràng rằng quyền tài phán độc quyền cho bất kỳ tranh chấp nào với Cách Trị Bệnh và bạn cũng đồng ý và đồng ý rõ ràng với việc thực thi quyền tài phán cá nhân tại các tòa án liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào, bao gồm mọi khiếu nại liên quan đến Cách Trị Bệnh hoặc cán bộ nhân viên, giám đốc, nhà cung cấp viễn thông và nhà cung cấp nội dung. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này bị phát hiện là không hợp lệ bởi bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền tài phán, thì sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các Điều khoản sử dụng này, sẽ vẫn có hiệu lực. Việc từ bỏ bất kỳ Điều khoản sử dụng nào trong số những Điều khoản sử dụng này sẽ được coi là từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác.

ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG

Tất cả các nhận xét, phản hồi, đề xuất, ý tưởng và các nội dung gửi khác được tiết lộ, gửi hoặc cung cấp cho Cách Trị Bệnh trên hoặc bởi Dịch vụ hoặc được tiết lộ, gửi hoặc cung cấp liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ là Tài sản của Cách Trị Bệnh. Việc tiết lộ, gửi hoặc cung cấp bất kỳ Nhận xét nào sẽ tạo thành một sự chuyển nhượng cho Cách Trị Bệnh của tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích trên toàn thế giới đối với tất cả bản quyền và các tài sản trí tuệ khác trong các Nhận xét. Cách Trị Bệnh sẽ và không có nghĩa vụ (1) để duy trì bất kỳ Nhận xét nào; (2) để trả cho người dùng bất kỳ khoản bồi thường nào cho bất kỳ Nhận xét nào; hoặc (3) để trả lời bất kỳ bình luận nào của người dùng.

 

Bạn đồng ý rằng không có Nhận xét nào bạn gửi cho Dịch vụ sẽ vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư hoặc quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Bạn cũng đồng ý rằng không có bất kỳ Nhận xét nào mà bạn gửi cho Dịch vụ sẽ hoặc có chứa tài liệu bôi nhọ hoặc trái pháp luật, lạm dụng hoặc tục tĩu. Bạn đang và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Nhận xét nào bạn đưa ra.

Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, Cách Trị Bệnh có quyền:

 • Xóa hoặc từ chối đăng bất kỳ Nhận xét nào cho bất kỳ hoặc không có lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi.

 • Thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến bất kỳ Nhận xét nào mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc phù hợp theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm cả nếu chúng tôi cho rằng Nhận xét đó vi phạm Điều khoản sử dụng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, đe dọa đến an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc cộng đồng hoặc có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Cách Trị Bệnh.

 • Tiết lộ danh tính của bạn hoặc thông tin khác về bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng tài liệu do bạn đăng tải vi phạm quyền của họ, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ.

 • Thực hiện hành động pháp lý phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, giới thiệu cho cơ quan thực thi pháp luật, cho bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc trái phép Dịch vụ.

 • Chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần Dịch vụ vì bất kỳ hoặc không có lý do, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ vi phạm các Điều khoản sử dụng này.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, chúng tôi có quyền hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh của tòa án yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính hoặc thông tin khác của bất kỳ ai đăng bất kỳ tài liệu nào trên hoặc thông qua Dịch vụ.

 

Tuy nhiên, chúng tôi không thể xem lại tất cả các tài liệu trước khi nó được đăng trên Dịch vụ và không thể đảm bảo loại bỏ kịp thời các tài liệu bị phản đối sau khi nó được đăng. Theo đó, trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc hành động nào liên quan đến việc truyền, truyền thông hoặc nội dung được cung cấp bởi bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào. Chúng tôi không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm với bất kỳ ai về việc thực hiện hoặc không tuân thủ các hoạt động được mô tả trong phần này.

THÔNG BÁO BÁO CÁO VÀ KIẾM YÊU CẦU XÁC NHẬN BẢN QUYỀN

Chính sách này nhằm tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật giới hạn trách nhiệm vi phạm bản quyền trực tuyến và Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số.

Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã được sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp Cách Trị Bệnh thông tin bằng văn bản được chỉ định bên dưới:

 • Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền lợi bản quyền

 • Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm

 • Mô tả về nơi tài liệu mà bạn khiếu nại vi phạm được đặt trên Dịch vụ

 • Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn

 • Một tuyên bố của bạn rằng bạn có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép

 • Một tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền

Theo DMCA, thông báo bằng văn bản về vi phạm bản quyền đã được yêu cầu phải được gửi đến đại lý được chỉ định sau cho các Trang web này:

Cách Trị Bệnh Media

– Địa chỉ: 29 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Số điện thoại: 024 6255 5333

– Email: info.cachtribenh@gmail.com

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

Tất cả thông tin chúng tôi thu thập trên Dịch vụ đều tuân theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi  . Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với tất cả các hành động được chúng tôi thực hiện liên quan đến thông tin của bạn tuân thủ Chính sách bảo mật, có sẵn tại  https://cachtribenh.com/chinh-sach-bao-mat

Vui lòng gửi bất kỳ mối quan tâm về các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi bằng cách nhấn vào  đây .

HỢP ĐỒNG HOÀN THÀNH; SỬA ĐỔI

Trừ khi được quy định rõ ràng trong một thông báo pháp lý cụ thể của người dùng trên các Dịch vụ của Cách Trị Bệnh, các Điều khoản sử dụng này và Thỏa thuận và Chính sách bảo mật của Cách Trị Bệnh tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Cách Trị Bệnh đối với việc sử dụng Dịch vụ và Nội dung của Cách Trị Bệnh.

 

Theo quyết định riêng của mình, Cách Trị Bệnh có quyền cập nhật, sửa đổi, bổ sung và sửa đổi các Điều khoản sử dụng này và có thể áp dụng các điều khoản và điều kiện mới hoặc bổ sung cho việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Các cập nhật, sửa đổi, bổ sung, sửa đổi và các quy tắc, chính sách, điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ có hiệu lực ngay lập tức và được đưa vào các Điều khoản sử dụng này khi có thông báo được cung cấp bởi bất kỳ phương tiện hợp lý, bao gồm bằng cách đăng lên Dịch vụ. Việc bạn tiếp tục xem hoặc sử dụng Dịch vụ theo thông báo như vậy sẽ được coi là kết luận rõ ràng cho thấy bạn chấp nhận bất kỳ và tất cả các Điều khoản bổ sung như vậy.

KẾT THÚC

Thỏa thuận này luôn có hiệu lực cho đến khi bạn hoặc Cách Trị Bệnh chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào bằng cách ngừng sử dụng Dịch vụ (tuân theo các điều khoản còn tồn tại được nêu trong tài liệu này). Cách Trị Bệnh cũng có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào và có thể thực hiện ngay mà không cần thông báo, và theo đó từ chối bạn truy cập Dịch vụ, nếu theo quyết định riêng của Cách Trị Bệnh, bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này.

 

Việc Cách Trị Bệnh không thực thi nghiêm túc bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành quyền từ bỏ của Cách Trị Bệnh sau đó thực thi điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này, cũng sẽ không trì hoãn hoặc bỏ qua phần nào của Cách Trị Bệnh để thực hiện hoặc tận dụng mọi quyền hoặc biện pháp khắc phục mà Cách Trị Bệnh có hoặc có thể có dưới đây, hoạt động như một sự từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Cảm ơn bạn đã hợp tác của bạn. Chúng tôi hy vọng bạn tìm thấy trang web Cách Trị Bệnh những thông tin hữu ích và thuận tiện để sử dụng! Các câu hỏi hoặc nhận xét liên quan đến các trang web này, bao gồm mọi báo cáo về các liên kết không hoạt động, vui lòng gửi trực tiếp qua thư điện tử đến  email info.cachtribenh@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi.

Bản quyền (c) 2017 – 2018 Cách Trị Bệnh Media. Tất cả quyền được bảo lưu.

Sửa đổi lần cuối: ngày 11 tháng 11 năm 2018